Convocatòria de concurs a places de Professor Tutor

Curs acadèmic 2019-2020. Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell

CALENDARI I PROCEDIMENT:

El 15 de febrer de 2019: Convocatòria del concurs per a professors tutors

Convocatòria de concurs a places de Professor Tutor per al curs acadèmic 2019-2020 al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell: document de la convocatòria

Relació i característiques de les places: Annex I

Del 18 al 27 de febrer de 2019: Termini de presentació de sol·licituds

Els concursants aportaran la documentació en tres fitxers:

1. El 1r denominat:

"SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la sol·licitud signada en imprès normalitzat (Annex II).

2. El 2n denominat:

"CV_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazoNum” amb el currículum vitae en imprès normalitzat i on s' inclourà una còpia escanejada del títol i de la certificació acadèmica personal (Annex III).

3. El 3r denominat:

"DA_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats al CV oficial de la convocatòria excepte allò inclós a l'apartat anterior.

Els fitxers esmentats han d'estar necessàriament en format PDF i entre els tres, no poden sobrepassar els 20 MB de capacitat sense comprimir.

Els fitxers s'enviaran en un únic correu electrònic a la següent adreça: secretaria@seu-durgell.uned.es

Només s'admetrà un correu electrònic per concursant i plaça. A l' "assumpte" del correu s'especificarà exclusivament: "Plaza núm. ¿? Convocatoria Plazas Profesores Tutores"

En el cas d'optar a més d'una plaça, es presentarà la documentació indicada pera a cada una de las places.

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Publicació: 7 de març de 2019

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

Plaça núm. 3

Plaça núm. 4

Termini per a esmenar o aportar els documents perceptius:

Del 11 al 22 de març de 2019

Relació definitiva de participants:

Publicació: 2 d'abril de 2019

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

Plaça núm. 3

Plaça núm. 4

 10 de maig de 2019, publicació de la relació provisional dels concursants seleccionats

Relació provisional dels concursants seleccionats

Acta Plaça núm. 1

Acta Plaça núm. 2

Acta Plaça núm. 3

Acta Plaça núm. 4

Abans del 18 de maig de 2019

Termini de reclamacions

Abans del 27 de juliol de 2019

Resolució de les reclamacions

  17 de juliol de 2019

Publicació definitiva de la relació dels concursants seleccionats

Relació definitiva de concursants seleccinats

Tot el procediment i terminis corresponents queden detallats al document "Procedimiento y Calendario ..."