Convocatòria de concurs a places de Professor Tutor

Curs acadèmic 2018-2019. Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell

CALENDARI I PROCEDIMENT:

El 16 de febrer de 2018: Convocatòria del concurs per a professors tutors

Convocatòria de concurs a places de Professor Tutor per al curs acadèmic 2018-2019 al Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell: document de la convocatòria

Relació i característiques de les places: Annex I

Del 17 al 26 de febrer de 2018: Termini de presentació de sol·licituds

Els concursants hauran de remetre al correu electrònic del Centre Associat, info@seu-durgell.uned.es, la documentació en tres fitxers:

1. El 1r denominat:

"SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la sol·licitud signada en imprès normalitzat (Annex II).

2. El 2n denominat:

"CV_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazoNum” amb currículum vitae en imprès normalitzat i on s' inclourà una còpia escanejada del títol i de la certificació acadèmica personal (Annex III).

3. El 3r denominat:

"DA_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum" amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats al CV oficial de la convocatòria excepte allò inclós a l'apartat anterior.

Els fitxers esmentats han d'estar necessàriament en format PDF i entre els tres, no poden sobrepassar els 20 MB de capacitat sense comprimir. Els fitxers s'enviaran en un únic correu electrònic.

Només s'admetrà un correu electrònic per concursant i plaça.A l' "assumpte" del correu s'especificarà exclusivament: Plaza núm. ¿? Convocatoria Plazas Profesores Tutores"

En el cas d'optar a més d'una plaça, es presentarà la documentació indicada pera a cada una de las places.

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Publicació:7 de març de 2018

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

Termini per a esmenar o aportar els documents perceptius:

Del 9 al 15 de març de 2018

Relació definitiva de participants:

Publicació: 22 de març de 2018

Plaça núm. 1

Plaça núm. 2

17de maig, publicació de la relació provisional dels concursants seleccionats

Relació provisional dels concursants seleccionats

Acta Plaça núm. 1

Acta Plaça núm. 2

26 de setembre, publicació definitiva de la relació dels concursants seleccionats

Relació definitiva de concursants seleccinats

Tot el procediment i terminis corresponents queden detallats al document "Procedimiento y Calendario ..."